Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto

Obchodné podmienky.

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako len „VOP“)
 

1. Rozsah platnosti
Všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú vzťah medzi spoločnosťou Delitalia, s.r.o. (Predávajúci) a jej zákazníkmi (ďalej aj ako len „Kupujúci“). Tieto VOP sú platné a záväzné pre dodávky tovaru a služieb, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Objednávku môže vystaviť a tovar objednať iba osoba, ktorá vyplnila registračný formulár a uviedla na seba aktuálny platný kontakt. Vyplnením a odoslaním objednávky sa stáva objednávka platnou. Záväznou zo strany zákazníka sa objednávka stáva až následným odsúhlasením odpoveďou na e-mail zaslaný zákazníkovi našou firmou po obdržaní objednávky. Storno objednávky môže zákazník uskutočniť do 24hodín od odoslania objednávky a to telefonicky, alebo e-mailom v prípade, keď zásielka ešte nebola odoslaná zákazníkovi. Potvrdenie objednávky uskutoční dodávateľ na uvedený e-mail, resp. telefonicky. Po prijatí objednávky bude dodávateľ informovať zákazníka o stave jeho objednávky a prípadne termíne dodania. Tovar na dobierku, ktorý je na sklade expedujeme zákazníkovi v deň potvrdenia objednávky (najrýchlejší spôsob dopravy), v prípade predfaktúry, v deň príchodu platby na účet dodávateľa. 
VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť cenových ponúk, dodacích listov, faktúr vydaných Predávajúcim a taktiež všetkých zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Kupujúci vydaním a zaslaním objednávky Predávajúcemu uznáva tieto VOP v plnom rozsahu.
 
2. Cena 
Cena tovaru a služieb je daná cenníkom Predávajúceho platným v čase dodania tovaru alebo služby.
Cena sa rozumie vždy bez zákonnom stanovenej DPH a zo skladu Predávajúceho, ak nebolo dohodnuté inak.
Cena neobsahuje vedľajšie náklady ako balné, dopravu, poistenie, administratívny poplatok, ktoré sú účtované zvlášť. Doprava je účtovaná podľa platného cenníka.
V prípade, že hodnota objednávky bez DPH nepresahuje tzv. minimálnu objednávku, Predávajúci si vyhradzuje účtovať k takejto objednávke administratívny poplatok 2,49 EUR. Hodnota minimálnej objednávky je jednorazová objednávka Kupujúceho, ktorej celková suma za tovar/služby je 50 Eur bez DPH a ostatných vedľajších nákladov.
 
3. Platobné podmienky
Kupujúci je povinný uhradiť faktúru do 7 dní odo dňa jej vystavenia. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania peňažnej čiastky na bankový účet Predávajúceho.
Za neuhradenie záväzkov po lehote splatnosti faktúry má Predávajúci právo voči Kupujúcemu na uplatnenie si úrokov z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. Ďalej môže Predávajúci pozastaviť dodávky tovaru/služby voči Kupujúcemu podľa vlastného uváženia alebo žiadať za ďalšie dodávky/služby zálohové platby.
 
4. Výhrada vlastníckeho práva
Prevzatím tovaru zo strany Kupujúceho prechádza vlastnícke právo k dodanému tovaru na Kupujúceho.   
 
5. Dodacie podmienky
Dodacia lehota začína plynúť najneskôr okamihom:
a) potvrdením objednávky od Kupujúceho zo strany Predávajúceho, resp. navrhnutím nového termínu dodania a množstva tovaru. Kupujúci je povinný sa k tomuto návrhu vyjadriť, ináč sa má za to, že s návrhom zo strany Predávajúceho súhlasí,
b) obdržaním zálohy od Kupujúceho, ktorá má byť uhradená pred dodávkou tovaru/služby,
c) splnením všetkých záväzných obchodných a finančných predpokladov.
Po uplynutí dodacej lehoty bude Predávajúcemu bez zvolenia Kupujúcim poskytnutá nová dodatočná dodacia lehota v dĺžke 2 týždne. Pred uplynutím tejto novej dodatočnej dodacej lehoty sú vylúčené nároky Kupujúceho v dôsledku predĺženia dodacej lehoty Predávajúcim. Pokiaľ je tovar dodaný v predĺženej lehote, má sa za to, že dodávka bola uskutočnená včas.
Čiastkové plnenie objednávky je prípustné.
Ak sa spôsob dopravy nedohodne medzi Predávajúcim a Kupujúcim, zvolí spôsob dopravy Predávajúci.
 
6. Reklamácia a zodpovednosť
Kupujúci sa zaväzuje pred potvrdením dodacieho listu dodaný druh, množstvo a stav tovaru skontrolovať a následne odsúhlasený a podpísaný dodací list odovzdať Predávajúcemu, prípadne bezodkladne poslať faxom na číslo uvedené Predávajúcim. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, Predávajúci zodpovedá len za vady existujúce pri prevzatí tovaru Kupujúcim. Kupujúci je teda povinný vady písomne oznámiť v deň prevzatia tovaru, najneskôr v deň nasledujúci po dni prevzatia tovaru Kupujúcim.
Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Pri poškodení tovaru spôsobenom transportom uplatňuje Kupujúci svoje práva priamo voči príslušnému dopravcovi.
Reklamácia faktúry nezbavuje Kupujúceho povinnosti túto faktúru uhradiť.
 
7. Prevzatie tovaru späť
Spätné prevzatie tovaru je možné len s výslovným súhlasom Predávajúceho.
Pri vrátení tovaru má Predávajúci právo zraziť 5% z jeho hodnoty ako náhradu za administratívne náklady vzniknuté v spojitosti s vybavovaním spätného vrátenia tovaru, minimálne však 10,00 EUR.     
 
8. Riešenie sporov
Zmluvné strany sa v zmysle § 3 a § 4 ods.1 zákona č. 244/2002 Z. z.  o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú prejednávať a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Arbitrážnym súdom - stálym rozhodcovským súdom zriadenom pri obchodnej spoločnosti Arbitrážny dom a.s., so  sídlom ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 756 202, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 887/S, a to za podmienok a podľa pravidiel vymedzených Štatútom Arbitrážneho súdu a Rokovacím poriadkom Arbitrážneho súdu. Spor je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať Predsedníctvo Arbitrážneho súdu. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné.
 
9. Záverečné ustanovenia
Na všetky právne vzťahy, vyplývajúce zo vzťahov medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, prípadne iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
Ak je niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia VOP. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu týchto VOP, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.
 
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od  01/01/2014.